top of page

Algemene voorwaarden

Artikel 1.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: de algemene voorwaarden:

de voorwaarden als hierna vermeldt.

De overeenkomst:

De tussen de opdrachtgever en ondernemer tot stand gekomen overeenkomst tot aanneming van werk de verzorging van een uitvaart betreffende.

 

De uitvaartverzorging:

Hetzij de gehele of gedeeltelijke verzorging van een begrafenis of crematie en/of (voorafgaande) overbrengen van een overledene naar een door de opdrachtgever gewenst adres.

 

De opdrachtgever:

De natuurlijke of rechtspersoon die enige dienstverlening en/of levering met betrekking tot een uitvaartverzorging schriftelijk of mondeling opdraagt of heeft opgedragen.

 

De ondernemer:

De uitvaartondernemer, natuurlijk of rechtspersoon, vertegenwoordiger van Pegasus Uitvaartonderneming B.V., gevestigd aan de Pastoor Dominicus Hexstraat 6 te 6231 HG Meerssen en Smeetsstraat 46  te 6171 VD Stein verbindt zich de levering van zaken en/of diensten met betrekking tot de uitvaartverzorging overeenkomstig de wensen van de opdrachtgever, te doen verzorgen.

 

De toeleverancier:

De leverancier van specifieke zaken en/of diensten uitsluitend gebruikt of te gebruiken ten behoeve van de opgedragen uitvaartverzorging.

 

Voorschotten:

Bedragen die door de ondernemer ten behoeve van de opdrachtgever aan derden zijn betaald.

 

Pro-memorie posten:

Bedragen voor omschreven zaken of diensten waarvan de kosten bij het aangaan van de overeenkomst nog niet precies bekend zijn.

 

Uitvaartpakket:

Een standaard samenstelling van diensten en leveringen voor een uitvaart, welke als één geheel wordt aangeboden.

 

Prijzen:

Zijn steeds bruto prijzen inclusief BTW

 

Termijnen:

Fatale termijnen; dat wil zeggen na verloop van de termijn vervalt het recht of vangt het aan.

Artikel 2.1

De ondernemer dient bij de regeling van een uitvaart de algemene voorwaarden aan de opdrachtgever uit te reiken en desgewenst toe te lichten.

 

Artikel 2.2

De algemene voorwaarden zijn voor elke opdracht van toepassing; ook indien nadien een vervangende opdrachtgever voor dezelfde uitvaart optreedt.

 

Artikel 2.3

De overeenkomst wordt bij voorkeur schriftelijk gesloten. Ondertekening door beide partijen van het zogeheten opdrachtformulier is daarvoor voldoende.

Artikel 2.4

Het ontbreken van een schriftelijke overeenkomst laat onverlet de bevoegdheid van partijen aan te tonen dat op andere wijze een overeenkomst, met gelijktijdige opgave van de inhoud van die

overeenkomst, is tot stand gekomen. Ook in dat geval zullen de algemene voorwaarden van toepassing zijn.

DE OPDRACHT

Artikel 3.1

Het te ondertekenen opdrachtformulier zal tenminste bevatten:

  • Alle voor de uitvaartverzorging relevante gegevens van de overledene en de opdrachtgever;

  • De verklaring van de opdrachtgever de toepasselijke algemene voorwaarden heeft ontvangen;

  • Een gedetailleerde opgave van de overeengekomen (vormen van) dienstverlening en leveringen met vermelding van de daarbij behorende prijzen; voor zover deze dienstverlening en leveringen niet op basis van een uitvaartpakket worden verricht/geleverd.

 

Artikel 3.2

Indien voor een bepaalde op te dragen dienstverleningen en/of leveringen de juiste prijzen nog niet bekend zijn, zal de ondernemer geen of een richtprijs per post aangeven met vermelding ‘pro-memorie’. De opdrachtgever kan aan deze opgave geen rechten ontlenen. De ondernemer is gehouden desgevraagd zo mogelijk binnen 24 uur de werkelijke prijzen van bedoelde posten aan de opdrachtgever door te geven. Wanneer de opdrachtgever geen nadere opgave heeft verlangd en/of de opdracht een prijsopgave niet onverwijld gewijzigd heeft, is hij gehouden de reële prijzen van desbetreffende dienstverlening en/of levering te betalen. Op verzoek wordt aan de opdrachtgever een kopie van nota’s van derden verstrekt.

 

Artikel 3.3

De overeenkomst kan behoudens het bepaalde in artikel 6.2 alleen in onderling overleg en met wederzijds goedvinden worden gewijzigd, doch niet later dan 48 uur voor het overeengekomen tijdstip van de uitvaart. De financiële gevolgen, zowel voordelig als nadelig, van aanvaarde wijzigingen worden met de opdrachtgever verrekend.

 

Artikel 3.4

Het niet volledig gebruiken van de diensten en leveringen welke in een uitvaartpakket zijn begrepen leidt tot een verrekening  voor hetgeen niet gebruikt is overeenkomstig een door de ondernemer daarvoor vastgestelde verrekenwijze.

 

Artikel 4

Opdrachtgever is gehouden de door de ondernemer te zijnen behoeve betaalde voorschotten, mits voortvloeiend uit het overlijden waarop de opdracht betrekking heeft, op eerste verzoek aan de onderneming te voldoen.

PERSONALIA 

Artikel 5.1

De op het opdrachtformulier vermelde personalia van de overledene worden overeenkomstig gebruikt voor de aangifte van overlijden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente waar het overlijden plaatshad.

Deze aangifte wordt gedaan door de ondernemer tenzij anders is overeengekomen.

 

Artikel 5.2

Bij kennisneming  door de opdrachtgever van een onjuiste vermelding in de akte van overlijden, dient deze de ondernemer daaromtrent onverwijld te verwittigen.

Artikel 5.3

Indien sprake is van een onjuiste vermelding in de akte van overlijden, zal de ondernemer bevorderen dat wijziging plaatsvindt. Kan de onjuiste vermelding terecht aan de ondernemer worden toegerekend, dan is hij voor betaling van de kosten van wijziging van de akte van overlijden aansprakelijk. In alle andere gevallen komen de kosten van wijziging voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 6.1

De levering van zaken en/of goederen vindt plaats op dagen en tijdstippen al overeengekomen tussen de opdrachtgever en ondernemer. De dag en het uur van de uitvaart wordt overeengekomen onder voorbehoud van goedkeuring door de beheerder van de desbetreffende begraafplaats c.q. crematorium.

TIJDSTIP

Artikel 6.2

Wijziging van de aanvankelijk overeengekomen dag en het uur van de uitvaart kan slechts plaatsvinden binnen 24 uur na dagtekening van het opdrachtformulier mits met instemming van de opdrachtgever, ondernemer en beheerder voornoemd.

LEVERING

Artikel 7.1

Voor aankondiging van overlijden, advertenties, dankbetuigingen, bid/gedachtenisprentjes en eventueel ander drukwerk met betrekking tot het overlijden dient de opdrachtgever de tekst schriftelijk aan te leveren of goed te keuren.

 

Artikel 7.2

Alle drukwerk evenals plaatsing van advertenties met betrekking tot het overlijden wordt door de ondernemer verzorgd tenzij anders is overeengekomen.

 

Artikel 7.3

De ondernemer is slechts voor de kosten van rectificatie van drukwerk en/of  advertenties aansprakelijk indien en zover de noodzaak van rectificatie aan hem te wijten is.

 

Artikel 7.4

Indien het de opdrachtgever toe te rekenen valt dat de tekst van geleverd drukwerk en/of advertenties door de ondernemer telefonisch aan de toeleverancier is doorgegeven, dan is de ondernemer voor eventuele fouten in de tekst(en) niet aansprakelijk.

 

Artikel 7.5

De ondernemer is gehouden, indien overeengekomen, te bevorderen dat aankondigingen van overlijden  met de grootste spoed bij het meest gerede postkantoor/postagentschap en/of  bij de gekozen bladen worden bezorgd. Daaraan voldaan hebbende is de ondernemer niet aansprakelijk te stellen voor de late plaatsing of te late postbezorging bij de geadresseerden of plaatsing in de gekozen bladen, zal de ondernemer dit uitdrukkelijk onder de aandacht van de opdrachtgever brengen.

 

VERZEKERINGEN.

Artikel 8.1

De opdrachtgever kan verzekeringspolissen waaraan bij overlijden aanspraken te ontlenen zijn ter hand stellen van de ondernemer. De ondernemer draagt zorg voor een deugdelijk bewijs van afgifte. Hij is verplicht de polissen binnen een termijn van een week op te sturen naar de desbetreffende verzekeringsmaatschappij(en).

 

Artikel 8.2

Indien uit de polis(sen) een aanspraak ontstaat op een geldelijke uitkering, dan kan de begunstigde de ondernemer machtigen de uitkering te innen om deze in mindering te brengen van de uitvaartnota. Een eventueel overschot wordt aan de begunstigde uitbetaald.

BETALINGEN

Artikel 9.1

De opdrachtgever betaalt de op basis van het opdrachtformulier en eventueel latere wijzigingen, gespecificeerde nota binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij contante betaling wordt door de ondernemer een bewijs van betaling verstrekt.

 

Artikel 9.2

De opdrachtgever kan zich binnen zijn verplichting tot betaling er niet op beroepen, dat hij namens en voor rekening van het vermogen en/of de erven van de overledene heeft gehandeld.

 

Artikel 9.3

De ondernemer is gerechtigd over een betaling die niet tijdig is verricht, mits anders overeengekomen, rente in rekening te brengen over de periode dat de opdrachtgever met de voldoening daarvan in het verzuim is. Dit verzuim vangt aan op de eerste dag na het verstrijken van de veertien dagen als bedoeld in artikel 9.1. De rente is gelijk aan de wettelijke rente als gevolg van artikel 6:119 en 120 Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 9.4

Aan de opdrachtgever die – na gesommeerd te zijn – in gebreke blijft te betalen worden daarvoor veroorzaakte incasso- als rechtelijke kosten volledig in rekening gebracht.

 

GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID.

Artikel 10.1

De ondernemer staat in voor de juiste regeling en uitvoering van de uitvaart overeenkomstig de opdracht.

 

Artikel 10.2

De overledene wordt bij voorkeur zonder enig sierraad overgedragen aan de ondernemer. Indien er bij de overledenen sierraden of andere bezittingen aanwezig zijn, aanvaardt de ondernemer géén aansprakelijkheid voor vermissing, ontvreemding en/of beschadiging.

 

Artikel 10.3

Klachten over de uitvaartverzorging waaraan de opdrachtgever gevolgen wil verbinden, dienen door de opdrachtgever of diens gemachtigde binnen 21 dagen na datum van de uitvaart schriftelijk bij de ondernemer ingediend te worden.

 

Artikel 10.4

Klachten over de uitvaartnota dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de nota schriftelijk bij de ondernemer ingediend te worden.

 

Artikel 10.5

De ondernemer zal binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht trachten met de opdrachtgever tot overeenstemming te komen over de afwikkeling van de klacht. Indien geen volledige overeenstemming wordt bereikt en er sprake is van een geschil dat de opdrachtgever beslecht wil zien, zal deze zich overeenkomstig wensen tot de ombudsman.

 

Artikel 10.6

Oponthoud en vertraging bij de uitvoering van de opdracht zijn uitsluitend voor rekening van de ondernemer indien deze hem of zijn toeleveranciers redelijkerwijs toegerekend kunnen worden. Zij kunnen hem niet worden toegerekend indien zij niet zijn te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het rechtsverkeer geldende opvattingen voor zijn rekening dienen te komen.

bottom of page